• Vizitatori

    • 157,380 hits
  • Todosiu Beniamin

    Am descoperit ca intodeauna avem optiuni si, uneori, este doar o alegere de atitudine.
  • Top click-uri

    • Niciunul
  • Reclame

Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 1. – Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al

unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului

Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, posesor al diplomei,

titlului sau certificatului eliberate de o instituţie de învăţământ cu profil

de tehnică dentară, conform normelor Uniunii Europene, de către statele

membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic

European sau Confederaţiei Elveţiene, şi având competenţa necesară

pentru confecţionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat la

comandă.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv

tehnico-medical unicat la comandă se înţelege orice dispozitiv dentar

executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi

parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici

specifice şi este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur

pacient, individual determinat.

Art. 3. – Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de

tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de

către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în

continuare autorităţi competente române.

Art. 4. – (1) Profesia de tehnician dentar este independentă şi se

exercită în mod independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Profesia de tehnician dentar se poate efectua şi în regim

salarial.

Art. 5. – Profesia de tehnician dentar poate fi practicată:

a) în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele private şi în

instituţiile de învăţământ sau cercetare cu profil de tehnică dentară;

b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe

actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii

prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu

casele de asigurări sociale de sănătate, sau/şi casele de asigurări private

de sănătate;

c) în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere limitată,

asociaţii familiale, precum şi de către persoane fizice autorizate potrivit

legislaţiei în vigoare.

Art. 6. – (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se

realizează prin următoarele activităţi:

a) confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale

şi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă

semnată şi parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi

specializării;

b) participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal

la cercetarea în domeniul tehnicii dentare;

c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la

protejarea mediului ambiant. (2) Tehnicianul dentar, care a absolvit o formă de învăţământ

universitar, cu profil de tehnică dentară, este competent să exercite şi

alte activităţi profesionale, precum:

a) marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară;

b) activitate didactică de instruire practică sau de administraţie

în domeniul tehnicii dentare.

(3) În activităţile prevăzute la alin.(1) lit.a) tehnicianul dentar

are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi

a aparaturii folosite.

Art. 7. – (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe

teritoriul României de orice persoană prevăzută la art.1, care

îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de

absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară,

eliberată conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre

ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European

sau Confederaţiei Elveţiene;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea

acestei profesii;

c) este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

(2) Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii

Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al

Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, au în exercitarea profesiei

aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni români,

membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 8. – Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:

a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile

contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat

în mod liber cu acesta;

b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza

contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări

sociale de sănătate şi/sau casele de asigurări private de sănătate;

c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze

privind condiţiile şi termenul de execuţie al dispozitivelor medicale şi

protezelor dentare unicat la comandă;

d) să se perfecţioneze în meserie prin programe cu conţinut şi

durată specifice, în instituţii din România abilitate de Ministerul

Sănătăţii Publice sau în instituţii din străinătate recunoscute în România,

în specializările prevăzute de prezenta lege;

e) poate angaja persoane, salarizate în conformitate cu legislaţia

în vigoare.

Art. 9. – Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare

referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de

tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;

c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională

continuă, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice în colaborare cu

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România;

d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune

soluţii protetice în acord cu interesul pacientului;

e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia

protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz în parte, să îşi asume

întreaga răspundere în realizarea acesteia, din punct de vedere tehnic,

morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită,

semnată şi parafată şi să elibereze un certificat de conformitate.

SECŢIUNEA a 2-a

Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar

Art. 10. – (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face

pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din

România şi a autorizaţiei de liberă practică, eliberate de Ministerul

Sănătăţii Publice.

(2) Certificatul de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari

din România se eliberează pe baza următoarelor acte:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de

învăţământ cu profil de tehnică dentară, eliberate conform normelor

Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele

aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Art. 11. – Condiţiile în care tehnicienii dentari cetăţeni ai altor

state, în afara celor la care se face referire la art.1, îşi pot exercita

profesia în România şi pot cere înscrierea în Ordinul Tehnicienilor

Dentari din România vor fi stabilite prin convenţii încheiate între părţi.

SECŢIUNEA a 3-a

Formarea, perfecţionarea şi specializarea

tehnicienilor dentari din România

Art. 12. – Formarea tehnicienilor dentari se realizează în

instituţii de învăţământ de profil recunoscute de lege, pe baza

programelor avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul

Sănătăţii Publice şi Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 13. – (1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează

prin programe având conţinut şi durată specifice, conform cerinţelor, în

instituţii abilitate scopului propus.

(2) Durata specializării este de 6 luni.

(3) Specializarea se finalizează cu obţinerea diplomei de

specialitate, prin susţinerea unui examen.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) tehnicienii dentari

acreditaţi, care au o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii

dentare sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical,

la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. – Metodologia de desfăşurare a programelor de

pregătire profesională continuă este stabilită de Ministerul Sănătăţii

Publice şi de instituţiile de învăţământ superior, în colaborare cu Ordinul

Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 15. – Specializările în profesia de tehnician dentar sunt:

a) tehnica executării şi confecţionării protezelor fixe

metalo-ceramice;

b) tehnica executării şi confecţionării protezelor pe implante;

c) tehnica executării şi confecţionării protezelor scheletate;

d) tehnica executării şi confecţionării aparatelor ortodontice şi

protezelor chirurgicale.

Art. 16. – Profesia de tehnician dentar se exercită în România

cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, după

cum urmează:

a) tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, titlului sau

certificatului de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de

tehnică dentară, eliberată conform normelor Uniunii Europene, de către

statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului

Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

b) tehnician dentar principal, pentru cei cu o vechime de

minimum 5 ani şi cel puţin două specializări din cele menţionate la

art.15;

c) tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii dentari cu o

vechime de minimum 10 ani şi toate specializările menţionate la art.15.

Art. 17. – Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare

profesională, efectuate în străinătate de către tehnicienii dentari sunt

asimilate celor echivalente în România, potrivit reglementărilor în

vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a

Norme de etică şi deontologie profesională

Art. 18. – În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă

demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de

responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în

interesul clientului şi al comunităţii.

Art. 19. – Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul

profesional.

Art. 20. – Litigiile sau abaterile de la etica profesională se

analizează, iar măsurile se iau de conducerea unităţii ori de către Ordinul

Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică şi

deontologie al profesiei de tehnician dentar.

SECŢIUNEA a 5-a

Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar

Art. 21. – (1) Relaţia dintre tehnicianul dentar şi medicul dentist

are la bază un contract de prestări servicii privind buna desfăşurare a

actului medical.

(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicaţiile scrise

semnate şi parafate de medicul dentist privind modul de confecţionare a

dispozitivelor medicale şi protezelor dentare din punct de vedere tehnic,

morfologic, funcţional şi estetic.

Art. 22. – Relaţiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe

corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională,

potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 23. – Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă

practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia

asigurării protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din

practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări.

Reclame

2 răspunsuri

  1. salutare …. sunt absolvent al facultatii de tehnica dentara din cluj napoca , si sunt in cautare de un loc de munca .. ce cerinte trebuie sa indeplinesc pentru a putea primii un post , daca este liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: